Lösningar för ärendehantering

Sarastia365 Asiointi – en unik lösning för växelverkan mellan kommuninvånarna och kommunen.

Moderna lösningar för kommuninvånarnas ärendehantering

Sarastia365 Asiointi erbjuder moderna verktyg för kontakt och elektronisk ärendehantering mellan kommunen och kommuninvånarna. Den elektroniska lösningen för ärendehantering effektiviserar kommunens processer inom kundtjänst och erbjuder kommuninvånarna en möjlighet att följa hantering av sina ärenden i realtid.

Sarastia365 Asiointi är en helhet planerad och färdigt produktifierad för kommunernas behov som smidigt kan införas. Sarastia365 Asiointi kan också kombineras med olika Suomi.fi-identifikationer, -fullmakter och -informationsleden samt kommunens egna utbetalnings- och ärendehanteringssystem. Med hjälp av lösningen kan man såväl hantera ärenden, inkludera, kommunicera som handleda. Med hjälp av smarta vägval dirigeras servicebegäran till rätt sakkunnig utan onödiga mellanhänder. Det går att automatisera hanteringen av rutinfall eller skapa förslag på lösningar för dem, vilket gör att de sakkunnigas tid frigörs för mer utmanande uppgifter.

Sarastia utvecklar lösningar för ärendehantering tillsammans med sina ägarkunder. Om en viss tilläggsfunktion utvecklas med en kund, kan den enkelt införas även hos andra kunder. Sarastia365 Asiointi är en del av Sarastia365-produktfamiljen och stödjer andra lösningar i produktfamiljen.

Kommunen öppen 24/7

Kommunen betjänar sina invånare dygnet runt, och man behöver inte schemalägga ett besök efter byråns öppettider. Invånarna kan uträtta sina ärenden när det passar bäst för dem och varifrån de vill.

Information om beslutsfattande och möjlighet att medverka

Tjänsten tillhandahåller information i realtid om hur olika ärenden framskrider. Invånare kan lätt involveras i beslutsfattandet. Svaren på invånarnas frågor kan publiceras så att alla kan läsa dem.

Information direkt in i systemet

Invånarens ärenden dirigeras direkt in i systemet via elektroniska kanaler. En servicebegäran når snabbt den rätta experten utan onödia mellanhänder.

Tid för rätta saker

Experternas tid frigörs för viktigare arbetsuppgifter, när återkommande enkla uppgifter kan automatiseras. Systemet hjälper experten med lösningar och frigör tid för mer utmanande uppgifter.

Sarastia365-produktfamiljen innehåller lösningar för ekonomiadministration, personaladministration, rapportering, ärendehantering och materialadministration. Lösningarna passar för såväl små kommuners som stora välfärdsområdens behov. Det går att köpa ett helt paket på en gång eller införa lösningar en i taget efter behov.

Våra kanaler för kundtjänst

Vi rekommenderar våra kunder att i första hand sköta sina ärenden elektroniskt. Genom Sarastias e-tjänst och e-tjänst för yrkesanvändare är det enkelt att sköta ärenden oberoende av tid och plats.

Kom ihåg att även läsa vanliga frågor. Där får du svar på det mesta.