Upphandlingstjänster

Vi gör upphandlingar enkla för våra kunder.

Sarastias upphandlingstjänster

Sarastia agerar som en inköpscentral enligt lagen om offentlig upphandling för sina kunder – vi tar hand om upprättandet av anbudsbegäran, anbudsförfaranden samt avtalshanteringen. Våra erfarna upphandlingsexperter är insatta i upphandlingslagstiftningen, de avtalsrättsliga principerna och marknadsaktörerna.

Gemensamma upphandlingar

Gemensamma upphandlingar passar framför allt för kunder som vill genomföra sina upphandlingar snabbt och enkelt. Det är enkelt att gå med i gemensamma upphandlingar och oftast möjligt även mitt i avtalsperioden.

Sarastias avtal om gemensamma upphandlingar kan utnyttjas av Sarastias direkta och indirekta ägare. Med indirekta ägare avses Sarastias ägares ägare samt dotter- och intressebolag ägda av Sarastias ägare som är offentliga upphandlande enheter.

Utnyttjande av avtal om gemensamma upphandlingar är gratis för våra kunder.

Enskilda upphandlingar

I enskilda upphandlingar ansvarar Sarastia för det tekniska genomförandet av anbudsförfarandet. Avtalsförhållandet skapas mellan leverantören och kunden, och Sarastia verkar för kundens bästa under hela projektet. Enskilda upphandlingar passar för kunder vars behov inte motsvaras av något avtal om gemensamma upphandlingar eller som behöver skräddarsydda lösningar till exempel för strategiskt viktiga tjänster eller ICT-system.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via telefon eller e-post.

hankinta@sarastia.fi
tfn 050 366 8160