Vanliga frågor från personkunder

Vanliga frågor från privatkunder och svaren på dessa frågor har samlats på denna sida.

Allmänt om löneutbetalning

Löneutbetalningsdagarna definieras arbetsgivarspecifikt. Du kan fråga din chef om löneutbetalningsdagen.

Lönespecifikationer skickas i regel elektroniskt till löntagare. I första hand skickas lönespecifikationer till nätbanken eller HR-systemet, men beroende av arbetsgivaren kan lönespecifikationen även skickas till OmaPosti eller hem via post. Om du är osäker på hur lönespecifikationen skickas till dig eller vill ändra på sättet, vänd dig i första hand till din chef.

Elektroniska lönespecifikationer visas vanligtvis 2–3 dagar innan löneutbetalning eller senast på löneutbetalningsdagen.

Om du inte har fått någon lön eller misstänker att det skett något fel i löneutbetalningen, kontakta din chef för att kontrollera det. Din chef tar vid behov kontakt med löneberäkningen.

Löneuppgifter till ansökan om dagpenning och familjeförmåner från FPA kan meddelas först när en fråvaro har noterats i HR-systemet och löner för perioden i fråga har betalats. För att kontrollera om frånvaron har noterats kontakta din chef.

Arbetserfarenhetstilläggen ska i regel ansökas om hos arbetsgivaren. Du kan kontakta din chef för att få information om ansökningsprocessen för arbetserfarenhetstillägget och hur den fortskrider hos din arbetsgivare.

Ändrade personuppgifter (namn, adress och kontonummer) ska i första hand uppdateras direkt i HR-systemet, därifrån de automatiskt uppdateras i lönesystemet och löneberäkningen. Vid behov kan du få hjälp av din chef för att ange uppgifterna.

I annat fall kan du meddela om ändringarna till löneberäkningen via Sarastias e-tjänst.

Materialdagen för löneutbetalning är cirka två veckor före löneutbetalningsdagen. Allt material kopplat till löneutbetalning ska vara i HR-systemet senast på materialdagen. Fråga vid behov om den exakta materialdagen från din chef.

Vänligen gör nödvändiga ändringar före materialdagen så löneberäkningen hinner hantera dem innan löneutbetalningen. Ändringarna kan gälla till exempel frånvaroanmälan, ändringsskattekort eller anmälan om ett nytt kontonummer. Även chefer ska hantera löne- eller arbetstidsändringar före materialdagen. Fråga om närmare anvisningar från din chef.

Löneutbetalningen görs med de uppgifter som har kommit in fram till materialdagen. Om uppgifter kommer in efter materialdagen och inte hinner hanteras före den kommande utbetalningsdagen, tas de i beaktande vid nästa löneutbetalning.

Frånvaroavdraget i lönespecifikationen kan vara kopplat till exempel till oavlönad frånvaro eller deltidssjukskrivning. Avdraget kan också göras i efterhand vid nästa löneutbetalning, om meddelandet om eller godkännandet av frånvaron har blivit försenat från tidsschemat för löneutbetalningsdagen i fråga. Om du hittar ett felaktigt frånvaroavdrag i din lönespecifikation, vänligen kontakta din chef. Din chef tar vid behov kontakt med löneberäkningen.

Generellt betalas slutlönen på nästa ordinarie löneutbetalningsdag för löntagare efter att informationen om upphörandet av anställningen och nödvändiga uppgifter för utbetalning av slutlönen har skickats till löneberäkningen. I praktiken kan det finnas skillnader mellan arbetsgivare. Fråga din chef om tillvägagångssättet för din organisation.

Förskottsinnehållning och skattekort

Sarastia hämtar alla löntagares och ersättningstagares uppgifter om förskottsinnehållningen, dvs. skattekort, från Skatteförvaltningen elektroniskt en gång om året. Uppgifterna hämtas som direktöverföring i början av året, när ett nytt skatteår börjar. Med finns uppgifter om förskottsinnehållningen för de medarbetare vars arbets-, tjänste- eller uppdragsförhållande gäller den första januari.

Dessutom omfattas en del av vår kundorganisation redan av hämtning av skattekort i realtid. Då fås skattekortet alltid direkt från Skatteförvaltningen och till exempel ändringsskattekort behöver inte längre separat skickas till Sarastia. För att ta reda på om din arbetsgivare redan använder hämtning av skattekort i realtid ber vi dig att i första hand fråga din chef.

Ovan finns information om när vi får uppgifter om förskottsinnehållningen direkt från Skatteförvaltningen. I övriga fall ska skattekortet skickas separat till Sarastias löneberäkning. Här följer några av de vanligaste situationerna då skattekortet eller uppgifter om förskottsinnehållningsprocenten ska skickas till Sarastia:

Du är ersättningstagare, till exempel en närståendevårdare

Beställ ett separat skattekort för utbetalning av ersättning i MinSkatt. Skicka skattekortet till löneberäkningen via Sarastias e-tjänst.

Inkomstgränsen är felaktig eller förskottsinnehållningsprocenten för hög

Beställ ett ändringsskattekort i MinSkatt. Om din arbetsgivare ännu inte använder hämtning av skattekort i realtid, skicka ändringsskattekortet till löneberäkningen via Sarastias e-tjänst.

Du vill höja din förskottsinnehållningsprocent

Beställ ett ändringsskattekort i MinSkatt. Du kan bedöma dina arbetsinkomster högre för att få en högre förskottsinnehållningsprocent i ändringsskattekortet. Om din arbetsgivare ännu inte använder hämtning av skattekort i realtid, skicka ändringsskattekortet till löneberäkningen via Sarastias e-tjänst.

Alternativt kan du ange en högre förskottsinnehållningsprocent i Sarastia direkt via e-tjänsten. Då behöver du inte göra något ändringsskattekort. Observera att frivillig höjning av skatteprocenten inte påverkar inkomstgränsen så vi rekommenderar i första hand att du gör ett ändringsskattekort.

Din arbetsgivare byts mitt i skatteåret

Om din arbetsgivare byts mitt i skatteåret, överförs ditt skattekort inte automatiskt till din nya arbetsgivare trots att Sarastia även i fortsättningen skulle ansvara för löneutbetalningen. Vänligen skicka ditt giltiga skattekort eller ändringsskattekort till löneberäkningen via Sarastias e-tjänst om din nya arbetsgivare ännu inte använder hämtning av skattekort i realtid.

Om du måste skicka skattekortet till Sarastia, vänligen skicka det via Sarastias e-tjänst för att uppgifter om förskottsinnehållningen ska hinna till löneberäkningen i tid.

I undantagsfall kan skattekort även skickas via post till Sarastia Oy, PB 34, 00531 Helsingfors. Bifoga då information om din arbetsgivare i ditt brev. Observera att post till Sarastia styrs till Postens scanningstjänst, och om antalet brev är högt kan det försena hanteringen av den scannade posten.

Vi kan tyvärr inte ta emot skattekort på Sarastias kontor.

En förskottsinnehållning om 60 % verkställs på lönen om vi inte har fått ditt skattekort eller det har kommit till oss för sent. Skattekortet ska skickas till löneberäkningen vanligtvis senast två veckor före löneutbetalningdagen. Vid behov kan du fråga din chef om materialdagen för löneutbetalning.

Om du har skickat skattekortet till din arbetsgivare, vänligen kontakta din chef. Om du har skickat skattekortet själv till löneberäkningen senast på materialdagen, vänligen kontakta oss via Sarastias e-tjänst.

Vid löneutbetalningen för januari månad används det senaste giltiga skattekortet för året innan. Inkomstgränsen nollställs dock alltid i årsskilftet.

Om du vill kan du redan beställa ett ändringsskattekort för löneutbetalningen för januari månad i MinSkatt.

Debitering av fackförbundets medlemsavgift direkt från lön

Fackförbundets medlemsavgift kan debiteras direkt från lönen. Be om en fullmakt från ditt förbund för debitering av medlemsavgift och skicka fullmakten till löneberäkningen via Sarastias e-tjänst.

Om du vill avsluta debiteringen av fackförbundets medlemsavgift, kan du meddela om det med samma elektroniska blankett.

Observera att fullmakten för debitering av fackförbundets medlemsavgift är arbetsgivarspecifik. Om du har flera arbetsgivare vars löneberäkning sköts av Sarastia, måste du skicka en separat fullmakt för varje arbetsgivare.

Semester

Längden på semestern bestäms utifrån arbetsförhållandets längd, den anställningstid som berättigar till arbetserfarenhetstillägg samt antalet fulla kvalifikationsmånader. Semestern bestäms alltid enligt det gällande kollektivavtalet. Om ni använder er av ett HR-system, kan rätten till semester i de flesta fall kontrolleras i systemet efter att rätterna till semester har beräknats.

Semesterlön

Med semesterlön avses lön för den tid du är på semester.

Semesterpenning

Utbetalning av semesterpenning grundar sig inte på semesterlagen utan antingen på kollektivavtalet, den praxis som följs på arbetsplatsen eller arbetsavtalet. Till medarbetare med fast anställning eller längre visstidsanställning betalas semesterpenning vanligtvis en gång om året under den månad som arbetsgivaren bestämt eller när arbetsförhållandet upphör. Till medarbetare med kortare visstidsanställning som har tjänat in rätt till semester betalas semesterpenning när arbetsförhållnadet har upphört.

Semesterersättning

När arbetsförhållandet upphör har medarbetaren rätt att i stället för semester få semesterersättning för den tid som medarbetaren fram till sista dagen för arbetsförhållandet inte har fått semester eller semesterersättning. Medarbetaren tar med andra ord inte semester i lediga dagar utan får ersättning i pengar för den intjänade semestern.

Semesterlön

Semesterjusteringar kan göras i semesterlönen om medarbetarens regelbundna arbetstid har ändrats under kvalifikationsåret. Då betalas semsterlönen utifrån den genomsnittliga arbetstidsprocenten, vilket innebär att justeringen kan vara negativ eller positiv i lönespecifikationen.

Fakturor

Det beror på den debiterande organisationens avtalsvillkor huruvida det är möjligt att ändra på förfallodatumet för en faktura eller få betalningstid. Vänligen kontakta oss via Sarastias e-tjänst.

Om det gäller en betalningspåminnelse eller -krav från en inkassobyrå, vänligen kontakta i så fall inkassobyrån i fråga.

Du kan beställa fakturakopior via Sarastias e-tjänst.

Du kan få mer information om din faktura via Sarastias e-tjänst.

Om innehållet i fakturan i sig är oklart, ska du kontakta den debiterande organisationen, dvs. den enhet i kommunen, staden eller välfärdsområdet som har skickat fakturan.

Om du redan har fått en betalningspåminnelse eller -krav för fakturan från en inkassobyrå, vänligen kontakta även inkassobyrån i fråga så de kan pausa indrivningen under tiden ärendet utreds.

Du kan ange ditt kontonummer via Sarastias e-tjänst.

Gör flyttanmälan i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas och Postens e-tjänst. Största delen av fakturerarna får adressuppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet. Du kan följa uppdateringen av adressuppgifter i Suomi.fi-nättjänsten.

Vid behov kan du meddela dina ändrade adressuppgifter direkt till den debiterande organisationen.

Fakturorna skickas alltid i första hand som e-fakturor eller nätfakturor. Du kan ingå ett e-fakturaavtal i din egen nätbank.

Om det inte finns något e-fakturaavtal, kan fakturan skickas till OmaPosti eller Kivras digitala postlåda. I annat fall skickas fakturan via brevpost.

Supportbegäran

När du kontaktar oss via Sarastias e-tjänst, får du en automatisk mottagningskvittens till din e-post. När ärendet har behandlats, får du svaret direkt till din e-post.

Om du har kontaktat oss via Sarastias e-tjänst, kan du vid behov skicka tilläggsuppgifter via den mottagningskvittens som du fått till din e-post. Använd svarsknappen och skicka ett meddelande. På så sätt kommer ditt meddelande fram till din ursprungliga begäran, vilket försnabbar hanteringen av ärendet hos oss.

Vänligen öppna inte någon ny supportbegäran för samma ärende.

Inloggning till system administrerade av Sarastia

Om du ännu inte har inloggningsuppgifter till e-tjänsten för yrkesanvändare, vänligen be din chef beställa dem till dig.

Du kan beställa ett nytt lösenord till e-tjänsten för yrkesanvändare via Sarastias ärendehanteringstjänst. Vi försöker nollställa lösenorden under samma dag.

Vid problem med inloggningen kan du kontakta Sarastias e-tjänst när det gäller följande system:

  • Sarastia365 HR
  • Populus
  • Personec FK
  • Rondo
  • InvoiceReady
  • M2
  • WebTallennus
  • Kymen SAP
  • Turku SAP

Hittade du inte svaret?

Kontakta oss så löser vi det.